rust数据-字符串

发表于 · 归类于 代码 · 阅读完需 14 分钟 · 报告错误 · 阅读:

字符串(UTF-8)相关类型,根据用途选用。

 

使用建议

 

结构示意图


  String        heap
  +=======+      +=========//========+
  | ptr  | --------> | u8 data ...    |
  +-------+      +=========//========+
  | cap  |
  +-------+
  | len  |
  +=======+
 

  &str
  +=======+      +========//========+
  | ptr  | --------> | u8 data ....   |
  +-------+      +========//========+
  | len  |
  +=======+
  
struct String {
 vec: Vec<u8> {
  buf: RawVec<u8> {
   ptr,
   cap,
  },
   len,
  }
}

struct &str {
 ptr: *mut u8,
 len: usize,
}

struct &mut str {
 ptr: *mut u8,
 len: usize,
}

 

字面量

静态分配(.rodata)。

// 字面量
let s: &'static str = "hello, world!";
(gdb) p/x &s
$4 = 0x7fffffffe3a8

// 变量s数据存储在0x000055555558c000位置,即.rodata section
(gdb) x/xg &s                              
0x7fffffffe3a8:	0x000055555558c000

(gdb) info proc mappings
0x555555559000   0x55555558c000  0x33000   0x5000 /root/rs/ddd/target/debug/ddd

(gdb) x/16xb 0x000055555558c000                     // 底层具体存储
0x55555558c000:	0x68	0x65	0x6c	0x6c	0x6f	0x2c	0x20	0x77
0x55555558c008:	0x6f	0x72	0x6c	0x64	0x0a	0x00	0x00	0x00

 

rust编译器会将换行的 \空格 符号删除。

fn main() {
  // 字面量
  let s = "foo\
       bar";

  println!("{:?}", s);
  assert_eq!("foobar", s);
}

 

字节数组

添加b前缀,表示Byte String,同样支持转移、跨行和原始字符串(rb)。但也意味着,只能是ASCII字符,无法容纳Unicode字符。

fn main() {
  let s = b"abc";
  assert_eq!(s, &[b'a', b'b', b'c']);
}
(gdb) info locals
s = 0x55555558b000 b"abc"          // abc存储位置: 0x55555558b000,即.rodata

(gdb) info proc mappings
0x555555559000   0x55555558b000  0x32000   0x5000 /root/rs/ddd/target/debug/ddd

(gdb) x/3xb 0x55555558b000         // 具体存储内容 -> 'abc'
0x55555558b000:	0x61	0x62	0x63

 

转换

根据需要,在不同类型间转换。

 

字面量转字符串

// literal -> string, heap_alloc

fn main() {
  let mut s = 1.to_string();

  let mut s = "abc".to_string();

  let mut s = String::from("abc");

  println!("{:?}", s);
}

反汇编:

// let mut s = 1.to_string();

(gdb) info locals
s = alloc::string::String {
 vec: alloc::vec::Vec<u8, alloc::alloc::Global> {
  buf: alloc::raw_vec::RawVec<u8, alloc::alloc::Global> {
   ptr: core::ptr::unique::Unique<u8> {
    pointer: 0x5555555a59d0 "1\000",
    _marker: core::marker::PhantomData<u8>
   },
   cap: 8,
   alloc: alloc::alloc::Global
  },
  len: 1
 }
}

(gdb) info proc mappings                        // "1"被分配在heap上
0x5555555a5000   0x5555555c6000  0x21000    0x0 [heap]

(gdb) x/xg 0x5555555a59d0
0x5555555a59d0:	0x0000000000000031                   // ASCII 31 -> 1


// let mut s = "abc".to_string();
(gdb) info locals
s = alloc::string::String {
 vec: alloc::vec::Vec<u8, alloc::alloc::Global> {
  buf: alloc::raw_vec::RawVec<u8, alloc::alloc::Global> {
   ptr: core::ptr::unique::Unique<u8> {
    pointer: 0x5555555a59f0 "abc\000",               // "abc"被分配在heap上 
    _marker: core::marker::PhantomData<u8>
   },
   cap: 3,
   alloc: alloc::alloc::Global
  },
  len: 3
 }
}

(gdb) x/3xb 0x5555555a59f0
0x5555555a59f0:	0x61	0x62	0x63

// let mut s = String::from("abc");
(gdb) info locals
s = alloc::string::String {
 vec: alloc::vec::Vec<u8, alloc::alloc::Global> {
  buf: alloc::raw_vec::RawVec<u8, alloc::alloc::Global> {
   ptr: core::ptr::unique::Unique<u8> {
    pointer: 0x5555555a5a10 "abc\000",               // "abc"被分配在heap上 
    _marker: core::marker::PhantomData<u8>
   },
   cap: 3,
   alloc: alloc::alloc::Global
  },
  len: 3
 }
}

(gdb) x/3xb 0x5555555a5a10
0x5555555a5a10:	0x61	0x62	0x63

 

String 转 &str

// let x: &str = &s;
(gdb) ptype x
type = struct &str {
 data_ptr: *mut u8,
 length: usize,
}

(gdb) p/x &x                // 变量x内存地址(stack)
$1 = 0x7fffffffe3a8

(gdb) x/xg 0x7fffffffe3a8
0x7fffffffe3a8:	0x000055555559f9d0     // 变量x指针地址(heap)

(gdb) x/xg 0x7fffffffe3a8+0x8        // 字符串在heap长度
0x7fffffffe3b0:	0x0000000000000003

(gdb) x/3xb 0x000055555559f9d0       // 字符串内容
0x55555559f9d0:	0x61	0x62	0x63


// let y: &mut str = &mut s;
(gdb) ptype y
type = struct &mut str {
 data_ptr: *mut u8,
 length: usize,
}

(gdb) info locals
y = &mut str {
 data_ptr: 0x55555559f9d0 "abc\000",    // 变量y指针地址(heap)
 length: 3
}

(gdb) x/3xb 0x55555559f9d0         // 字符串内容
0x55555559f9d0:	0x61	0x62	0x63

 

String 转 Unicode Char

fn main() {
  let s = "我们".to_string();

  let c = s.chars();
  let s2 = c.as_str();

  assert_eq!(s, s2);
}

操作

格式化字符串

// format

fn main() {
  let s = format!("{}{}", "a", 1);

  assert_eq!(s, "a1");
}

 

链接字符串

fn main() {
  let v = ["a", "b", "cd"];
  assert_eq!(v.concat(), "abcd");
  assert_eq!(v.join(","), "a,b,cd");
}